Rejestracja firmy / firmy Ltd w Anglii

Firma w anglii logo

Rejestracja firmy, firm, oraz adres siedziby firmy w Anglii i w Polsce

Oferujemy usługi związane z rejestracją firmy z ograniczoną odpowiedzialnością, firm publicznych z ograniczoną odpowiedzialnością, oddziałów firm i placówek zagranicznych firm.
W naszej ofercie znajdą Państwo wszystko co jest potrzebne do tworzenia firmy w Anglii i firmy w Polsce

Polskie Biuro rachunkowe w Londynie: Financial Republic, 40 Tooting High Str. Tooting Broadway, SW17 0RG
tel. 0208 68 23 950 tel. 0208 76 74 088 Dzwoniąc z poza UK nalezy wybrac numer [bez "0" po 44]: 0044 208 76 74 088, 0044 208 68 23 950

Coraz więcej polskich firm przenosi siedziby do Wielkiej Brytanii. Stało się to szybkim, łatwym i nie wymagającym dużego nakładu finansowego sposobem na obniżenie kosztów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a co za tym idzie większy zysk. Obecnie w Anglii rejestruje sie ponad 2000 polskich firm Ltd. (spółka z o.o.) rocznie.


Rejestracjaspolek-online.com
Rozliczenia-online.com
Jak zalozyc firme w Anglii w kilku krokach? 
Prowadzenie spółki, daty rozliczeniowe spółki
Optymalizacja ZUS
Biuro rachankowe Londyn

Rejestracja firmy oraz adres siedziby firmy w Anglii i firmy w Polsce

W ramach adres usługi firmy w  Anglii i w Polsce oferujemy:
- Wynajem adresu w celu rejestracji firmy w  Anglii i w Polsce,
- Przekazywanie poczty przychodzącej do firmy na adres wskazany przez Państwa zgodnie z przyjętymi dyspozycji.

Nasza oferta obejmuje wszystkie usługi niezbędne do utworzenia firmy:
Przygotowanie projektu statusu i innych form niezbędnych w sądzie i służb publicznych,
Dokonywanie spotkanie z notariuszem,
Dokonanie aktu notarialnego umowy firmy, co spotkanie z tłumaczem przysięgłym,
Uwierzytelnione tłumaczenia niezbędnych dokumentów,
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
Zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym, uzyskanie numeru statystycznego (REGON)
Zastosowanie w Inland Revenue Office, uzyskanie numeru podatkowego i rejestracji dla celów podatku VAT,
Uzyskanie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
firm z ograniczoną odpowiedzialnością i firmy akcyjne są zobowiązane do prowadzenia księgowości - oferujemy takie usługi, jak również.

Sprawdź do czego potrzebny jest adres rejestracyjny firmy oraz jak i gdzie go założyć.
Do czego potrzebny jest adres rejestracyjny firmy?


Cennik podstawowy
£ 29 : rejestracja firmy - on-line tutaj
www.rejestracjaspolek-online.com
£ 63 : miesieczny kontrakt
£ 129 : miesieczny kontrakt dla Vatowca
£ 350 : założenie oddziału brytyjskiej firmy w Polsce
£ 150 : doradztwo

Przedsiębiorcy, którzy mają firmę zarejestrowaną za granicą, mogą w Polsce prowadzić działalność gospodarczą, tworząc oddział, przedstawicielstwo lub czasowo świadcząc usługi transgraniczne.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Obowiązany jest ustanowić w oddziale osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Aby otworzyć oddział, należy dokonać wpisu oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego następuje na formularzu wniosku rejestrowego KRS W10, do którego należy dołączyć załączniki – odpowiednie urzędowe formularze. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Możliwość czasowego transgranicznego świadczenia usług wynika z przepisów prawa wspólnotowego.

Na tej podstawie przedsiębiorcy zagraniczni z państw unijnych oraz z Norwegii, Liechtensteinu, Islandii i Szwajcarii mogą świadczyć na terytorium Polski czasowo usługi, bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji. Przedsiębiorca zagraniczny może także utworzyć na terenie Polski przedstawicielstwo. Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować jednak wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra gospodarki.

Dokumentacja firm handlowych

 1. Nasza firma oferuje usługi związane z prowadzeniem dokumentacji firmy z ograniczoną odpowiedzialnością oraz firmach publicznych ograniczone. Spółką prawa handlowego, zgodnie z kodeksem firm handlowych i Krajowy Rejestr Sądowy, wymaga utrzymywania następujące dokumenty:
  Prowadzenie ksiąg akcji,
  Książki uchwał Zarządu,
  Przygotowanie rezolucje Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  Książki protokoły z zebrań akcjonariuszy,
  Zarządu minut,
  Nadzorczej minut,
  Protokoły z Walnego Zgromadzenia,
  Sporządzania rocznych sprawozdań finansowych w języku obcym,
  Aktualizacja Statutu,
  Organizowanie notarialne akty,
  Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  Rejestracja zmian organizacyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Inland Revenue Service, Krajowy Rejestr podmiotów gospodarczych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kompleksowe usługi księgowe: Rejestracja firmy / firmy Ltd w Anglii


Nasza firma świadczy kompleksowe usługi księgowe i zapewnia działalności naszych klientów odbywa się zawsze zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi. Dla księgowych możemy wybrać jeden księgowy, który pracuje pod ścisłym nadzorem w zakresie zarządzania.

Złożona księgowość obejmuje:
Prowadzenie ksiąg zgodnie z polskiej ustawy o rachunkowości,
Przygotowanie deklaracji podatku dochodowego i podatku VAT i podatku VAT dowodów,
Prowadzenie rejestru środków trwałych i przygotowywanie aktualnych planów amortyzacji, sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, obliczania kwoty amortyzacji zgodnie z planem amortyzacji firmy,
Up-to-date informujące o zdolności finansowej przedsiębiorstwa,
Doradztwo w zakresie prawidłowego rejestrowania transakcji handlowych,
Przedstawicielstwo w Inland Revenue, ZUS i innych instytucji, w zależności od przyznanej pełnomocnika,
Biorąc udział w postępowaniach kontrolnych w odniesieniu do okresu, kiedy były świadczonych usług księgowych i dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących tego postępowania,
Przygotowanie deklaracji do Urzędu Statystycznego.
Nasza firma sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami MSSF.

Zarządzanie finansami: Rejestracja firm oraz adres siedziby w Anglii i w Polsce

 1. Zarządzanie finansami

  Firmy, które chcą pozostać na rynku i rozwijać powinni podejmować decyzje na podstawie danych finansowych. Bez niej nie można we właściwy sposób zarządzać, ani żadnych planów strategicznych.

  Członkowie rad nadzorczych i zarządów firm o rocznych obrotach wyższych niż kilka milionów potrzebują czegoś więcej niż tylko księgowy, muszą Dyrektor Finansowy, który będzie wspierać przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Taka specjalistyczna wiedza, zdobyte w firmach akcyjnych i firm z ograniczoną odpowiedzialnością, jest świadczone przez nasz zespół:
  Przygotowanie sprawozdań finansowych, budżet, prognoz i analiz,
  Doradztwo w zakresie podejmowania decyzji strategicznych, które mają wpływ materiału,
  Reprezentacja przed instytucji, banków i inwestorów
  Spotkania z zarządu.

Kadry i płace usług: Rejestracja firm oraz adres siedziby w Anglii i w Polsce

Kadry i płace usług

Nasza firma oferuje usługi personelu i listy płac, zgodnie z obecnym prawem pracy.Kompleksowej obsługi HR zawiera:
Prowadzenie akt osobowych, wykresy wynagrodzeń i dokumentacji związanej z umów o pracę.


Wystawianie umów o pracę, umów o pracę, obowiązkowe umów, umów cywilnoprawnych, umów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników, świadectw pracy, zatrudnienia i świadectwa wynagrodzenia,
Stworzenie statutu pracy, statut wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych.
Kompleksowa obsługa płac obejmuje:
Rejestracja, zmiany, korekty i anulowanie podatników i pracowników w ZUS,
Tworzenie listy płac,
Tworzenie rocznych i miesięcznych deklaracji podatkowych,
Creation of Social Insurance Institution deklaracji.

Pozwolenie na pracę w Polsce, Visa do pracy w Polsce: Rejestracja firm oraz adres siedziby w Anglii i w Polsce


Nasza firma zaleca legalizację pobytu i zatrudnienia dlacudzoziemców w Polsce: pracę w Polsce, wizy do pracy w Polsce. Nasze usługi są przeznaczone dla firm i osób prywatnych. 

Pomagamy ludziom z zagranicy, którzy przybyli do Polski załatwić wszystkich formalności związanych z pobytu w Polska. Pomagamy w celu uzyskania wiz, zezwoleń na pobyt, zezwolenia na pracę. 

Zachęcamy pracodawców do korzystania z naszej pomocy. Będziemy ułatwiając transfer problemy z legalizacją pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w firmie. Przy naszej pomocy wszystkie niezbędne procedury zostaną przeprowadzone możliwie szybko i prawidłowo. 

Pozwolenie na pracę w Polska 
Każdy pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca na terytorium Polski musi wystąpić o zezwolenie na pracę w Polska. Wniosek musi odpowiednio uzasadnić konieczność zatrudnienia cudzoziemca w swojej firmie. 
Wymóg ten dotyczy wszystkich cudzoziemców, z wyjątkiem pewnych grup ludzi i obywateli z kilku państw Unii Europejskiej, zgodnie z zasadą wzajemności. Weryfikacja zatrudnienia cudzoziemca należy dołączyć procedury związane z legalizacją pobytu w Polska. 

Wizy Pracy Polsce, wizy w celu wykonywania pracy 
Wizy wydawane w celu wykonywania pracy uprawnia do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do pracy. Polska wiza do pracy wydane przez konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca, jeżeli przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Polski, albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagana. Jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące i otrzyma przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę, należy się za pośrednictwem konsula, jeżeli przebywa za granicą, lub bezpośrednio do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamierzonego zamieszkania z wnioskiem o wydanie zezwolenia na czas pobytu wskazany.

Jak założyć firmę? : Rejestracja firm oraz adres siedziby w Anglii i w Polsce


W zależności od formy działalności firmy należy sie zarejestrować w odpowiednim wydziale lub sądzie.

Pierwszy urząd powinien zwrócić się do Urzędu Gminy, jest najbliższy adres. Oto osoby, które rozpocznie działalność jako jedyny handlowców lub partnerów firma cywilna rejestru przedsiębiorstw. W tym jeden dział, musi wypełnić formularz rejestracji działalności gospodarczej i płacić VAT opłaty rejestracyjnej.

Następnym krokiem jest zwrócenie się do urzędu statystycznego i zgłosić się do rejestracji w REGON (Krajowy Rejestr podmiotów gospodarczych). Kolejny udaje się do Inland Revenue Service, gdzie NIP (VAT-ID Nr.) Oraz formularzy VAT powinna zostać wydana.

Przedsiębiorstw handlowych należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Private Limited Company (PLC) / firma z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) / Limited (LTD)

firma z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w al najbardziej jakichkolwiek celów prawnych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

firma z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być ustanowiony przez tworzone tylko przez jedną osobę drugiej firmy akcyjnej.

Porozumienia firma z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego aktu (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym). Po rejestracji firma oficjalnie ustalone.

Uruchomienie kapitału prywatnego firma powinna składać się z co najmniej 5 000 zł. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł. Kapitału zakładowego mogą podzielić się na akcje o nominalnej równej albo nierównej. Akcje nie mogą być osiągnięte poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest przejęte wartości nominalnej, nadwyżka jest przekazywana na kapitał zapasowy.

Nazwa firmy może być wybrany dowolnie, ale powinna ona zawierać napis "firma z ograniczoną odpowiedzialnością" ( "firma z ograniczoną odpowiedzialnością"). W bieżącym działalności dni możliwe jest stosowanie napisów "firma z oo" lub "Sp. Z oo".

Do obowiązków przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny z całego majątku. Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Członków Zarządu mogą brać odpowiedzialność za zobowiązania firmy, ale tylko w przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce nie jest możliwe (odpowiedzialność firmy zależnej). Członek zarządu może wykluczyć własną odpowiedzialność, jeżeli udowodni, że w odpowiednim czasie był informowany o likwidacji lub rozpoczęto procedury negocjacyjnej, lub jeżeli udowodni, że nie powiadamiając nie wynika z jego winy, albo gdy udowodni, że mimo nie powiadamiając o likwidacja wierzyciel nie poniósł szkody.

firma jest reprezentowana i obowiązki są wykonywane przez zarząd. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków. Członków Zarządu może być wybrał z pomiędzy akcjonariuszy lub spoza tej grupy. Członek Rady Nadzorczej jest wybierany i odwoływany ze stwierdzeniem, akcjonariuszy, chyba że umowa stanowi inaczej.

firma akcyjna / korporacja akcyjna / spółką

firma akcyjna może być utworzona przez jedną albo więcej osób. Nie można ustalić tylko przez jedną osobę prywatną spółkę akcyjną.

Statutu firmy powinny być sporządzone w formie aktu notarialnego aktu (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym). Wraz z rejestracją takiej firmy uzyskuje prawa.

Kapitału założycielskiego publicznej firmy akcyjnej składa się co najmniej 100 000 PLN.Kapitał początkowy powinien zostać podzielony na akcje o równej wartości nominalnej.

Za swoje zobowiązania firmy odpowiada w całości aktywów. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania firmy.

firma akcyjna jest reprezentowana przez zarząd, Zarząd wykonuje wszelkie działania firmy.Składa się z jednego lub więcej członków. Członkowie zarządu mogą być wybierani spośród akcjonariuszy lub spoza tej grupy. Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą., Chyba że statut Stowarzyszenia państwa w różny sposób. Członek Zarządu może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie.


Polska jest jednym z najgorszych na świecie krajów do płacenia podatków. W rankingu Banku Światowego zajęliśmy 151. miejsce na 183 ocenione kraje. Opublikowany przez Bank Światowy ranking Paying Taxes 2010 przygotowany wspólnie z PricewaterhouseCoopers i Międzynarodową Korporacją Finansową. Oceniono w nim łatwość płacenia podatków przez biznes. http://podatki.wp.pl/kat,66248,title,Polski-fiskus-jest-malo-przyjazny

Dane Firmy:
nr. companieshouse.gov.uk: 06939750   |   nazwa: FINANCIAL REPUBLIC (UK) LTD
nr. companieshouse.gov.uk: 06375167   |   nazwa: EWA MANNO ACCOUNTING SERVICES LTD
zobacz: Case details for Financial Republic - Trade Mark nr. 2517705
zobacz: Case details for Polskie Centrum - Trade Mark nr. 2434066